OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. Zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół

 

L.p.

Tytuł

Adresaci

Czas trwania

Prowadzący

1.

„Radzenie sobie z przykrymi emocjami”

kl. V - VIII

3 godz.

I. Antczak

2.

„Stop przemocy”

kl.VI-VIII.

2 godz.

M.C.-Kowalczyk, B. Kuświk

3.

Asertywna odmowa

kl. VIII

3 godz.

I. Antczak

4.

„Planuję dalszą drogę edukacyjno-zawodową”

Kl. VIII

5 godz.

R.S.-Piotrowska B .Baraniak

5.

„Budowanie relacji w grupie”                                      

kl. IV - VIII        

3 godz.

B. Baraniak , D. Nowak

 

WARSZTATY prowadzone na terenie poradni

 • warsztaty dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi dla kl. I-III (J.  Kozłowska), 10 spotkań po 1 godz.
 • warsztaty dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi dla kl. IV-VI (J. Kozłowska),10 spotkań po 1 godz.
 • zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne dla kl. VII-VIII (I. Antczak, M. Koper),10 spotkań po 2 godz.
 • Zajęcia grupowe usprawniające rękę/terapia ręki (B. Baraniak)

II. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i szkół

 1. Oferta na terenie poradni
 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • terapia rodzin (I. Ambroży)
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2 godziny)
 • grupa wsparcia dla rodziców – kontynuacja dla chętnych rodziców biorących udział w warsztatach (M. Ciechowska-Kowalczyk, B. Kuświk)
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (V. Miszkin – 5 spotkań po 2 godziny)
 1. Oferta na terenie szkół
  a) warsztaty
 • „Krajobraz wartości w mojej rodzinie. Do jakich wartości chcę wychować swoje dziecko?”  3 - godzinne spotkanie dla grupy rodziców z elementami pracy własnej (I. Ambroży, B. Mrula)
 • „Pomoc dziecku w czytaniu, pisaniu i liczeniu w kl. I-III” (M. Rowińska - Pietrakowska / B. Mrula)
 • Pomoc dziecku ze stwierdzoną dysleksją rozwojową w kl. IV-VI (M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula)

  b) prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • rozwijania umiejętności matematycznych uczniów kl. I-III (M. Ciechowska-Kowalczyk)
 • typów temperamentów i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka (M. Bochniak)
 • reagowania na niepożądane zachowania dziecka w kl. I-III (I. Ambroży)
 • błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców uczniów kl. I-III (B. Mrula)
 • zachęcania do czytelnictwa i korzyści rozwojowych dla dzieci w kl. I-II (M. Bochniak)
 • wsparcia dzieci w nauce przez rodziców w klasach I-IV (H. Młoczyńska-Suchorzewska)
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Co warto wiedzieć? (H. Młoczyńska-Suchorzewska)

III. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i szkół

 • sieci wsparcia i współpracy
 • konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb
 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • obserwacje uczniów na terenie szkół
 • szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.
  • symptomów dysleksji (pedagodzy)
  • sprawnej ręki (usprawnianie motoryki małej, ćwiczenia) (I. Lenczewska, B. Baraniak)
  • etykietowania (I. Antczak)
  • uczniów z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska)
  • intepretowania opinii i orzeczeń (pedagodzy i psycholodzy)
  • dyscypliny w klasie oraz radzenia sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na lekcji (B. Mrula)
  • dziecka w sytuacji rozwodu rodziców (I. Ambroży)
  • agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną (V. Miszkin)
  • ucznia z zaburzeniami zachowania – budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym (V. Miszkin / I. Ambroży)
  • dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)