OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM   2020 / 2021

Realizacja  poniższych form pomocy (zwłaszcza grupowych) będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i związanej z nią konieczności przestrzegania środków ostrożności i nakładanych obostrzeń.

 

 1. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli 
 1. Oferta na terenie poradni
 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)
 • terapia rodzin (I. Ambroży)
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2,5 godz.)
 • grupa wsparcia dla rodziców – kontynuacja dla chętnych rodziców biorących udział w warsztatach (M. Ciechowska-Kowalczyk, B. Kuświk)
 • Apteczka współczesnego rodzica – cykl warsztatów profilaktycznych dla rodziców (I. Ambroży  i B. Mrula – 6 spotkań po 3 godz. – kontynuacja spotkań grupy, która rozpoczęła spotkania w marcu 2020 r.) 
 1. Oferta na terenie przedszkoli

Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • gotowości szkolnej oraz roli rodziców w przygotowaniu dziecka do klasy I

(M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula / H. Młoczyńska-Suchorzewska)

 • stymulacji rozwoju dziecka oraz funkcji percepcyjno-motorycznych z pokazem ćwiczeń i pomocy (M. Rowińska-Pietrakowska / M. Wabińska)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • integracji sensorycznej w przedszkolu (A. Mejer-Iberhan, I. Lenczewska)
 • reagowania na niepożądane zachowania dziecka (I. Ambroży)
 • błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców (B. Mrula)
 • zasad korzystania dzieci z nowoczesnych technologii (I. Ambroży)
 • urządzeń elektronicznych w rękach małego dziecka (B. Mrula, M. Bochniak)
 • mediów elektronicznych – zagrożeń i możliwości (D. Nowak)
 • wsparcia dzieci wysoko wrażliwych (M. Miszkin-Kukułka, M. Twardowska)

 

 1. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i przedszkoli 
 1. Oferta na terenie poradni
 • sieci wsparcia i współpracy
 • konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb
 • konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów) 
 1. Oferta na terenie przedszkoli
 • obserwacje dzieci
 • konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb
 • szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.
 • sprawnej ręki (usprawniania motoryki małej, ćwiczeń) (I. Lenczewska / B. Baraniak)
 • lateralizacji – jej przyczyn, objawów, diagnozy (M. Rowińska-Pietrakowska)
 • gotowości szkolnej (pedagodzy)
 • ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji (pedagodzy)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • dziecka z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska)
 • dziecka w sytuacji rozwodu rodziców (I. Ambroży)
 • dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji  - strategie pomocy (I. Ambroży)
 • agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną (V. Miszkin)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego (M. Wabińska)
 • dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)
 1. Oferta dla dzieci
 1. Zajęcia informacyjno-edukacyjne „Poradnia przyjazna dzieciom” na terenie poradni (I. Kaźmierczak i M. Rowińska-Pietrakowska)
 2. Badania przesiewowe słuchu, mowy i funkcji słuchowych na terenie przedszkoli (B. Mrula i K. Wardeńska)
 3. Chronimy dzieci – zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystania seksualnego opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (M. Rowińska – Pietrakowska, I. Ambroży – 2-3 spotkania dla grup dzieci 5-6 letnich)
 4. Uczę się bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych. Zajęcia psychoedukacyjne dla 5-6 letnich – 3 godz. (B. Baraniak, D. Nowak)