W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała i przeprowadziła drugą edycję bezpłatnych, przesiewowych badań mowy, słuchu i funkcji słuchowych dzieci, które od pierwszego września 2019 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Oferta poradni spotkała się z wielkim zainteresowaniem przedszkoli. Do badań zgłosiło się 36 placówek miejskich i wiejskich z terenu powiatu ostrowskiego. Badania przeprowadzano na terenie placówek za zgodą rodziców od października do czerwca i objęto łącznie 644 dzieci.

Zasadniczym celem przesiewowych badań było wykrycie zaburzeń słuchu, mowy i funkcji słuchowych, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i utrudniać nabywanie przez nie umiejętności szkolnych.

Dobrze rozwijający się słuch jest podstawowym warunkiem sprawnego przyswajania mowy, prawidłowego odbierania bodźców akustycznych i odtwarzania ich. Jednak w procesie rozwoju mowy nie tyko ważna jest ostrość słuchu i prawidłowa percepcja słuchowa, ale także zdolność różnicowania dźwięków, ich analizy i syntezy w korze mózgowe, czyli tzw. słuch fonematyczny. Poziom rozwoju mowy oraz funkcji słuchowych bezpośrednio wpływa na powodzenie w nauce szkolnej i może być przyczyną trudności w efektywnym komunikowaniu się, ale także w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i funkcji słuchowych powinny być poddane odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w szkole, w placówce. Natomiast wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji słyszenia.

Badania nasze pokazały, że tylko niewielki procent badanych dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej ma zakończony rozwój mowy. Zdecydowana ilość tych dzieci jest objęta terapią logopedyczną w różnych placówkach i prawdopodobnie część z nich od września będzie wymagać dalszych ćwiczeń. Natomiast u ok.8 % przebadanych dzieci zdiagnozowano słyszenie poniżej normy, które nie zawsze musi oznaczać nieprawidłowy słuch. Po konsultacji laryngologicznej często okazuje się, że przyczyną niedosłuchu są korki woskowiny w uszach wynikające np. ze złej higieny uszu. Ponadto wykryto dzieci, które mają nieznaczne obniżenia w zakresie wysokich i niskich dźwięków - te dzieci powinny w klasie szkolnej zajmować odpowiednie miejsce, aby poziom ich funkcjonowania był optymalny.

Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych każdy rodzic otrzymał pisemną informację z wynikami badań i ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Warto wiedzieć, że w każdym wieku może dochodzić do osłabienia bądź utraty słuchu, dlatego nie należy tracić czujności i w każdym przypadku występujących trudności szkolnych warto jest wykonać badanie słuchu, aby wykluczyć nieprawidłowości w słyszeniu, nawet nieznaczny ubytek słuchu.

Badania przesiewowe przeprowadzili wykwalifikowani pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

mgr Beata Mrula - pedagog terapeuta

mgr Katarzyna Wardeńska - pedagog logopeda.