BADANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1 KROK – ZGŁOSZENIE 

Kto zgłasza? RODZIC, OPIEKUN PRAWNY LUB PEŁNOLETNI UCZEŃ

 

Jak zgłasza?  WYPEŁNIAJĄC PISEMNY WNIOSEK,  dostępny w SEKRETARIACIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ. Zgłoszenie na konsultację logopedyczną również wymaga pisemnego wniosku.

 

Co należy dołączyć do wniosku?  ARKUSZ OBSERWACYJNY WYPEŁNIONY PRZEZ PRZEDSZKOLE LUB SZKOŁĘ, DOKUMENTACJE MEDYCZNĄ DZIECKA LUB UCZNIA (w przypadku dzieci chorych), WCZEŚNIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ BADAŃ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH  (w przypadku badań  w innej poradni).

2 KROK – USTALENIE TERMINU 

Termin badania ustalany jest indywidualnie z rodzicem lub pełnoletnim uczniem, najczęściej w czasie rozmowy telefonicznej, wykonywanej przez pracownika Poradni. W czasie rozmowy warto ustalić, czy badanie ma odbyć się jednorazowo (pełne badanie psychologicznopedagogiczne – czas ok. 6 h) czy w dwóch terminach (2 spotkania w różnych dniach, każde po ok. 3 h).

3 KROK – BADANIE (czas ok. 6 h lub 2 x 3 h)

Na badanie niezależnie od wieku uczeń zgłasza się z rodzicem i dokumentacją medyczną (jeśli dziecko choruje).

 

WAŻNE, aby DZIECKO było zdrowe i wypoczęte!

Miało ze sobą okulary, aparat słuchowy – jeśli z nich korzysta.

Przyniosło ze sobą zeszyty, ćwiczenia, sprawdziany, dowody pracy.

Było przygotowane na dłuższą pracę (miało picie i jedzenie).

4 KROK – ZAKOŃCZENIE PROCEDURY BADAŃ

Badania kończą się udzieleniem informacji o wynikach badań oraz poradą, a także wydaniem na pisemny wniosek informacji, opinii lub orzeczenia (w zależności od decyzji rodzica i wyników badań).